hanuman chalisa in kannada with lyrics - Sankat Mochan Hanuman

 ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಪೂಜ್ಯವಾದ ದೇವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾದ ಹನುಮಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾದ ಭಕ್ತಿಗೀತೆಯು. ಇದನ್ನು 16ನೇ ಶತಮಾನದ ಕವಿ ತುಲಸೀದಾಸನು ರಚಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಶಾಲೀ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಲ್ಲೊಂದು ಎಂದು ಇದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.


Hanuman Chalisa In Kannada With Lyrics


ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ ನಾಲ್ವತ್ತು ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಶ್ಲೋಕವು ಹನುಮಂತನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ವರ್ಣಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕೀರ್ತನೆಯು ಅವನ ಬಲ, ಧೈರ್ಯ, ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಾರ್ಥಹೀನತೆಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹನುಮಂತನು ರಕ್ಷ

ರಕ್ಷಕನೂ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನೂ ನೀಡುವ ರೂಪವನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾವನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಅಡಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು.

ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾದ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯ ಪ್ರಭಾವಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸೇರಿವೆ:

ಹಾನಿಯಿಂದ ಕಾಪಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವುದು

ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸುವ ಅಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿದ್ದಾಗಿ ಮೇಲೆ ಬರುವುದು

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ನೆಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವುದು

ಬಲ, ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು

ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತು ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುವುದು.

ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ ಎಂಬ ಶಕ್ತಿಶಾಲೀ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವಿಶ್ವದ ಹಿಂದೂಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಿಸುವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಒಬ್ಬನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ, ಸಮರಸತೆ ಮತ್ತು ಸಂಪದ್ಭರಿತತೆಯನ್ನು ತರಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಮತ್ತು ಹನುಮಾನ್ ದೇವರ ಭಕ್ತರು ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.


Hanuman Chalisa In Kannada With Lyrics


||ದೋಹಾ||


  ಶ್ರೀಗುರು ಚರಣ ಸರೋಜ ರಜ, ನಿಜ ಮನು ಮುಕುರು ಸುಧಾರಿ। 

ಬರ್ನಉಂ ರಘುಬರ ಬಿಮಲ ಜಸು, ಜೊ ದಾಯಕು ಫಲ ಚಾರಿ।। 

ಬುದ್ಧಿಹೀನ ತನು ಜಾನಿಕೆ, ಸುಮಿರೌಂ ಪವನ-ಕುಮಾರ। 

ಬಲ ಬುದ್ಧಿ ಬಿದ್ಯಾ ದೇಹು ಮೊಹಿಂ, ಹರಹು ಕಲೇಸ ಬಿಕಾರ।।


।।ಚೌಪಾಈ।।


ಜಯ ಹನುಮಾನ್ ಜ್ಞಾನ ಗುಣ ಸಾಗರ |


 ಜಯ ಕಪೀಶ ತಿಹುಁ ಲೋಕ ಉಜಾಗರ ||ರಾಮದೂತ ಅತುಲಿತ ಬಲ ಧಾಮಾ | 


ಅಂಜನಿ ಪುತ್ರ ಪವನಸುತ ನಾಮಾ ||ಮಹಾಬೀರ ಬಿಕ್ರಮ ಬಜರಂಗೀ | 


ಕುಮತಿ ನಿವಾರ ಸುಮತಿ ಕೆ ಸಂಗೀ ||ಕಞ್ಚನ ಬರನ ಬಿರಾಜ್ ಸುಬೇಸಾ | 


ಕಾನನ ಕುಣ್ಡಲ ಕುಂಚಿತ ಕೇಸಾ ||ಹಾಥ ಬಜ್ರ ಔ ಧ್ವಜಾ ಬಿರಾಜೈ | 


ಕಾಂಧೇ ಮೂಁಜ ಜನೇಊ ಸಾಜೈ ||ಶಂಕರ ಸುವನ ಕೇಸರೀ ನಂದನ | 


ತೇಜ ಪ್ರತಾಪ ಮಹಾ ಜಗ ಬಂದನ ||ವಿದ್ಯಾವಾನ್ ಗುಣೀ ಅತಿ ಚಾತುರ | 


ರಾಮ ಕಾಜ ಕರಿಬೇ ಕೋ ಆತುರ ||ಪ್ರಭು ಚರಿತ್ರ ಸುನಿಬೇ ಕೋ ರಸಿಯಾ | 


ರಾಮ ಲಖನ ಸೀತಾ ಮನ ಬಸಿಯಾ ||ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪ ಧರಿ ಸಿಯಾಹಿಂ ದಿಖಾವಾ | 


ಬಿಕಟ ರೂಪ ಧರಿ ಲಂಕ ಜರಾವಾ ||ಭೀಮ ರೂಪ ಧರಿ ಅಸುರ ಸಂಹಾರೇ | 


ರಾಮಚಂದ್ರ ಕೇ ಕಾಜ ಸಂವಾರೇ ||ಲಾಯ ಸಂಜೀವನ ಲಖನ ಜಿಯಾಏ | 


ಶ್ರೀ ರಘುಬೀರ ಹರಷಿ ಉರ ಲಾಏ ||ರಘುಪತಿ ಕೀನ್ಹೀ ಬಹುತ ಬಡಾಈ | 


ತುಮ್ ಮಮ ಪ್ರಿಯ ಭರತಹಿ ಸಮ ಭಾಈ ||ಸಹಸ ಬದನ ತುಮ್ಹರೊ ಜಸ ಗಾವೈಂ | 


ಅಸ್ ಕಹಿ ಶ್ರೀಪತಿ ಕಂಠ ಲಗಾವೈಂ ||ಸನಕಾದಿಕ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಮುನೀಸಾ। 


ನಾರದ ಸಾರದ ಸಹಿತ ಅಹೀಸಾ।।ಯಮ ಕುಬೇರ ದಿಗಪಾಲ ಜಹಾಂ ತೇ | 


ಕವಿ ಕೋವಿದ ಕಹಿ ಸಕೇಂ ಕಹಾಂ ತೇ ||ತುಮ್ ಉಪಕಾರ ಸುಗ್ರೀವಹಿಂ ಕೀನ್ಹಾ | 


ರಾಮ ಮಿಲಾಯ ರಾಜ ಪದ ದೀನ್ಹಾ ||ತುಮ್ಹರೊ ಮಂತ್ರ ವಿಭೀಷಣ ಮಾನಾ | 


ಲಂಕೇಶ್ವರ ಭಏ ಸಬ ಜಗ ಜಾನಾ ||ಜುಗ ಸಹಸ್ರ ಜೋಜನ ಪರ ಭಾನೂ | 


ಲೀಲ್ಯೋ ತಾಹಿ ಮಧುರ ಫಲ ಜಾನೂ ||ಪ್ರಭು ಮುದ್ರಿಕಾ ಮೇಲಿ ಮುಖ ಮಾಹೀಂ |


ಜಲಧಿ ಲಾಂಘಿ ಗಯೇ ಅಚರಜ ನಾಹೀಂ ||ದುರ್ಗಮ ಕಾಜ ಜಗತ್ ಕೆ ಜೇತೇ |


ಸುಗಮ ಅನುಗ್ರಹ ತುಮ್ಹರೆ ತೇತೆ ||ರಾಮ ದುಆರೆ ತುಮ್ ರಖವಾರೆ |


ಹೊತ್ ನ ಆಜ್ಞಾ ಬಿನು ಪೈಸಾರೆ ||ಸಬ ಸುಖ ಲಹೈ ತುಮ್ಹಾರೀ ಶರಣಾ |


ತುಮ್ ರಕ್ಷಕ ಕಾಹೂ ಕೊ ಡರ ನಾ ||ಆಪನ ತೇಜ ಸಮ್ಹಾರೋ ಆಪೈ |


ತೀನೋಂ ಲೋಕ ಹಾಂಕ ತೇಂ ಕಾಂಪೈ ||ಭೂತ ಪಿಶಾಚ ನಿಕಟ ನಹಿಂ ಆವೈ |


ಮಹಾಬೀರ ಜಬ ನಾಮ ಸುನಾವೈ ||ನಾಸೈ ರೋಗ ಹರೈ ಸಬ ಪೀರಾ |


ಜಪತ ನಿರಂತರ ಹನುಮತ್ ಬೀರಾ ||ಸಂಕಟ ತೇಂ ಹನುಮಾನ್ ಛುಡಾವೈ |


ಮನ ಕ್ರಮ ಬಚನ ಧ್ಯಾನ ಜೊ ಲಾವೈ ||ಸಬ್ ಪರ ರಾಮ ತಪಸ್ವೀ ರಾಜಾ |


ತಿನ್ ಕೇ ಕಾಜ್ ಸಕಲ ತುಮ್ ಸಾಜಾ ||ಔರ ಮನೋರಥ ಜೋ ಕೋಈ ಲಾವೈ |


ಸೋಇ ಅಮಿತ ಜೀವನ ಫಲ ಪಾವೈ ||ಚಾರೋಂ ಜುಗ ಪರತಾಪ ತುಮ್ಹಾರಾ |


ಹೈ ಪರಸಿದ್ಧ ಜಗತ್ ಉಜಿಯಾರಾ ||ಸಾಧು-ಸಂತ ಕೇ ತುಮ್ ರಖವಾರೆ |


ಅಸುರ ನಿಕಂದನ ರಾಮ ದುಲಾರೆ ||ಅಷ್ಟ ಸಿದ್ಧಿ ನೌ ನಿಧಿ ಕೇ ದಾತಾ |


ಅಸ ಬರ ದೀನ ಜಾನಕೀ ಮಾತಾ ||ರಾಮ ರಸಾಯನ ತುಮ್ಹರೆ ಪಾಸಾ |


ಸದಾ ರಹೋ ರಘುಪತಿ ಕೇ ದಾಸಾ ||ತುಮ್ಹರೆ ಭಜನ ರಾಮ ಕೋ ಪಾವೈ |


ಜನಮ-ಜನಮ ಕೇ ದುಖ ಬಿಸರಾವೈ ||ಅಂತ್ಯಕಾಲ ರಘುಬರ ಪುರ ಜಾಯಿ।


ಜಹಾಂ ಜನ್ಮ ಹರಿ-ಭಕ್ತ ಕಹಾಯಿ।।ಔರ ದೇವತಾ ಚಿತ್ತ ನ ಧರಾಯಿ।


ಹನುಮತ್ ಸೇಇ ಸರ್ಬ ಸುಖ ಕರಾಯಿ।।ಸಂಕಟ ಕಟೈ ಮಿಟೈ ಸಬ್ ಪೀರಾ।


ಜೋ ಸುಮಿರೈ ಹನುಮತ್ ಬಲಬೀರಾ।।ಜೈ ಜೈ ಜೈ ಹನುಮಾನ ಗೋಸಾಯಿಂ।


ಕೃಪಾ ಕರಹು ಗುರುದೇವ ಕೀ ನಾಯಿಂ।।ಜೋ ಸತ್ ಬಾರ ಪಾಠ ಕರ ಕೋಈ।


ಛೂಟಹಿ ಬಂದಿ ಮಹಾ ಸುಖ ಹೋಈ।।ಜೋ ಯಹ ಪಡೈ ಹನುಮಾನ ಚಾಲೀಸಾ।


ಹೋಯ ಸಿದ್ಧಿ ಸಾಖೀ ಗೌರೀಸಾ।।ತುಲಸೀದಾಸ ಸದಾ ಹರಿ ಚೇರಾ।


ಕೀಜೈ ನಾಥ ಹೃದಯ ಮಂಹ ಡೇರಾ।।ದೋಹಾ:


ಪವನ ತನಯ ಸಂಕಟ ಹರನ, ಮಂಗಲ ಮೂರ್ತಿ ರೂಪ।


ರಾಮ ಲಖನ ಸೀತಾ ಸಹಿತ, ಹೃದಯ ಬಸಹು ಸುರ ಭೂಪ॥
Hanuman Chalisa Lyrics in Kannada PDF & Text Download - Click herePost a Comment (0)
Previous Post Next Post