Hanuman Chalisa Lyrics In Kannada - हनुमान चालीसा मंत्र

Hanuman Chalisa Lyrics In Kannada - हनुमान चालीसा मंत्र


 ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾದಲ್ಲಿ 40 ಶ್ಲೋಕಗಳು ಇವೆ. ಇವುಗಳು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಶ್ಲೋಕಗಳ ಅರ್ಥವು ಹನುಮಂತ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಹಾಗೂ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ನೀಡುವುದಾಗಿದೆ. ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾವನ್ನು ಹಾಡುವುದು ಅನೇಕ ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದೆಂಬ ದೃಢ ವಿಶ್ವಾಸ ಅನೇಕ ಹನುಮಂತ ಭಕ್ತರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿದೆ.

ಹನುಮಂತನ ಸ್ಮರಣೆಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯುಂಟಾಗುವುದು, ಪಾಪಗಳು ಹೋಗುವುವು ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯು ದೊರೆಯುವುದು. ಹನುಮಂತನು ಸೀತಾದೇವಿಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಾಣಿಯಾಗಿದ್ದು, ಆತನು ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಹನುಮಂತ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡುವು


Hanuman Chalisa Lyrics In Kannada - हनुमान चालीसा मंत्र


||ದೋಹಾ||


  ಶ್ರೀಗುರು ಚರಣ ಸರೋಜ ರಜ, ನಿಜ ಮನು ಮುಕುರು ಸುಧಾರಿ। ಬರ್ನಉಂ ರಘುಬರ ಬಿಮಲ ಜಸು, ಜೊ ದಾಯಕು ಫಲ ಚಾರಿ।। ಬುದ್ಧಿಹೀನ ತನು ಜಾನಿಕೆ, ಸುಮಿರೌಂ ಪವನ-ಕುಮಾರ। ಬಲ ಬುದ್ಧಿ ಬಿದ್ಯಾ ದೇಹು ಮೊಹಿಂ, ಹರಹು ಕಲೇಸ ಬಿಕಾರ।।


।।ಚೌಪಾಈ।।


ಜಯ ಹನುಮಾನ್ ಜ್ಞಾನ ಗುಣ ಸಾಗರ |

 ಜಯ ಕಪೀಶ ತಿಹುಁ ಲೋಕ ಉಜಾಗರ ||


ರಾಮದೂತ ಅತುಲಿತ ಬಲ ಧಾಮಾ | 

ಅಂಜನಿ ಪುತ್ರ ಪವನಸುತ ನಾಮಾ ||


ಮಹಾಬೀರ ಬಿಕ್ರಮ ಬಜರಂಗೀ | 

ಕುಮತಿ ನಿವಾರ ಸುಮತಿ ಕೆ ಸಂಗೀ ||


ಕಞ್ಚನ ಬರನ ಬಿರಾಜ್ ಸುಬೇಸಾ | 

ಕಾನನ ಕುಣ್ಡಲ ಕುಂಚಿತ ಕೇಸಾ ||


ಹಾಥ ಬಜ್ರ ಔ ಧ್ವಜಾ ಬಿರಾಜೈ | 

ಕಾಂಧೇ ಮೂಁಜ ಜನೇಊ ಸಾಜೈ ||


ಶಂಕರ ಸುವನ ಕೇಸರೀ ನಂದನ | 

ತೇಜ ಪ್ರತಾಪ ಮಹಾ ಜಗ ಬಂದನ ||


ವಿದ್ಯಾವಾನ್ ಗುಣೀ ಅತಿ ಚಾತುರ | 

ರಾಮ ಕಾಜ ಕರಿಬೇ ಕೋ ಆತುರ ||


ಪ್ರಭು ಚರಿತ್ರ ಸುನಿಬೇ ಕೋ ರಸಿಯಾ | 

ರಾಮ ಲಖನ ಸೀತಾ ಮನ ಬಸಿಯಾ ||


ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪ ಧರಿ ಸಿಯಾಹಿಂ ದಿಖಾವಾ | 

ಬಿಕಟ ರೂಪ ಧರಿ ಲಂಕ ಜರಾವಾ ||


ಭೀಮ ರೂಪ ಧರಿ ಅಸುರ ಸಂಹಾರೇ | 

ರಾಮಚಂದ್ರ ಕೇ ಕಾಜ ಸಂವಾರೇ ||


ಲಾಯ ಸಂಜೀವನ ಲಖನ ಜಿಯಾಏ | 

ಶ್ರೀ ರಘುಬೀರ ಹರಷಿ ಉರ ಲಾಏ ||


ರಘುಪತಿ ಕೀನ್ಹೀ ಬಹುತ ಬಡಾಈ | 

ತುಮ್ ಮಮ ಪ್ರಿಯ ಭರತಹಿ ಸಮ ಭಾಈ ||


ಸಹಸ ಬದನ ತುಮ್ಹರೊ ಜಸ ಗಾವೈಂ | 

ಅಸ್ ಕಹಿ ಶ್ರೀಪತಿ ಕಂಠ ಲಗಾವೈಂ ||


ಸನಕಾದಿಕ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಮುನೀಸಾ। 

ನಾರದ ಸಾರದ ಸಹಿತ ಅಹೀಸಾ।।


ಯಮ ಕುಬೇರ ದಿಗಪಾಲ ಜಹಾಂ ತೇ | 

ಕವಿ ಕೋವಿದ ಕಹಿ ಸಕೇಂ ಕಹಾಂ ತೇ ||


ತುಮ್ ಉಪಕಾರ ಸುಗ್ರೀವಹಿಂ ಕೀನ್ಹಾ | 

ರಾಮ ಮಿಲಾಯ ರಾಜ ಪದ ದೀನ್ಹಾ ||


ತುಮ್ಹರೊ ಮಂತ್ರ ವಿಭೀಷಣ ಮಾನಾ | 

ಲಂಕೇಶ್ವರ ಭಏ ಸಬ ಜಗ ಜಾನಾ ||


ಜುಗ ಸಹಸ್ರ ಜೋಜನ ಪರ ಭಾನೂ | 

ಲೀಲ್ಯೋ ತಾಹಿ ಮಧುರ ಫಲ ಜಾನೂ ||


ಪ್ರಭು ಮುದ್ರಿಕಾ ಮೇಲಿ ಮುಖ ಮಾಹೀಂ |

ಜಲಧಿ ಲಾಂಘಿ ಗಯೇ ಅಚರಜ ನಾಹೀಂ ||


ದುರ್ಗಮ ಕಾಜ ಜಗತ್ ಕೆ ಜೇತೇ |

ಸುಗಮ ಅನುಗ್ರಹ ತುಮ್ಹರೆ ತೇತೆ ||


ರಾಮ ದುಆರೆ ತುಮ್ ರಖವಾರೆ |

ಹೊತ್ ನ ಆಜ್ಞಾ ಬಿನು ಪೈಸಾರೆ ||


ಸಬ ಸುಖ ಲಹೈ ತುಮ್ಹಾರೀ ಶರಣಾ |

ತುಮ್ ರಕ್ಷಕ ಕಾಹೂ ಕೊ ಡರ ನಾ ||


ಆಪನ ತೇಜ ಸಮ್ಹಾರೋ ಆಪೈ |

ತೀನೋಂ ಲೋಕ ಹಾಂಕ ತೇಂ ಕಾಂಪೈ ||


ಭೂತ ಪಿಶಾಚ ನಿಕಟ ನಹಿಂ ಆವೈ |

ಮಹಾಬೀರ ಜಬ ನಾಮ ಸುನಾವೈ ||


ನಾಸೈ ರೋಗ ಹರೈ ಸಬ ಪೀರಾ |

ಜಪತ ನಿರಂತರ ಹನುಮತ್ ಬೀರಾ ||


ಸಂಕಟ ತೇಂ ಹನುಮಾನ್ ಛುಡಾವೈ |

ಮನ ಕ್ರಮ ಬಚನ ಧ್ಯಾನ ಜೊ ಲಾವೈ ||


ಸಬ್ ಪರ ರಾಮ ತಪಸ್ವೀ ರಾಜಾ |

ತಿನ್ ಕೇ ಕಾಜ್ ಸಕಲ ತುಮ್ ಸಾಜಾ ||


ಔರ ಮನೋರಥ ಜೋ ಕೋಈ ಲಾವೈ |

ಸೋಇ ಅಮಿತ ಜೀವನ ಫಲ ಪಾವೈ ||


ಚಾರೋಂ ಜುಗ ಪರತಾಪ ತುಮ್ಹಾರಾ |

ಹೈ ಪರಸಿದ್ಧ ಜಗತ್ ಉಜಿಯಾರಾ ||


ಸಾಧು-ಸಂತ ಕೇ ತುಮ್ ರಖವಾರೆ |

ಅಸುರ ನಿಕಂದನ ರಾಮ ದುಲಾರೆ ||


ಅಷ್ಟ ಸಿದ್ಧಿ ನೌ ನಿಧಿ ಕೇ ದಾತಾ |

ಅಸ ಬರ ದೀನ ಜಾನಕೀ ಮಾತಾ ||


ರಾಮ ರಸಾಯನ ತುಮ್ಹರೆ ಪಾಸಾ |

ಸದಾ ರಹೋ ರಘುಪತಿ ಕೇ ದಾಸಾ ||


ತುಮ್ಹರೆ ಭಜನ ರಾಮ ಕೋ ಪಾವೈ |

ಜನಮ-ಜನಮ ಕೇ ದುಖ ಬಿಸರಾವೈ ||


ಅಂತ್ಯಕಾಲ ರಘುಬರ ಪುರ ಜಾಯಿ।

ಜಹಾಂ ಜನ್ಮ ಹರಿ-ಭಕ್ತ ಕಹಾಯಿ।।


ಔರ ದೇವತಾ ಚಿತ್ತ ನ ಧರಾಯಿ।

ಹನುಮತ್ ಸೇಇ ಸರ್ಬ ಸುಖ ಕರಾಯಿ।।


ಸಂಕಟ ಕಟೈ ಮಿಟೈ ಸಬ್ ಪೀರಾ।

ಜೋ ಸುಮಿರೈ ಹನುಮತ್ ಬಲಬೀರಾ।।


ಜೈ ಜೈ ಜೈ ಹನುಮಾನ ಗೋಸಾಯಿಂ।

ಕೃಪಾ ಕರಹು ಗುರುದೇವ ಕೀ ನಾಯಿಂ।।


ಜೋ ಸತ್ ಬಾರ ಪಾಠ ಕರ ಕೋಈ।

ಛೂಟಹಿ ಬಂದಿ ಮಹಾ ಸುಖ ಹೋಈ।।


ಜೋ ಯಹ ಪಡೈ ಹನುಮಾನ ಚಾಲೀಸಾ।

ಹೋಯ ಸಿದ್ಧಿ ಸಾಖೀ ಗೌರೀಸಾ।।


ತುಲಸೀದಾಸ ಸದಾ ಹರಿ ಚೇರಾ।

ಕೀಜೈ ನಾಥ ಹೃದಯ ಮಂಹ ಡೇರಾ।।


ದೋಹಾ:

ಪವನ ತನಯ ಸಂಕಟ ಹರನ, ಮಂಗಲ ಮೂರ್ತಿ ರೂಪ।

ರಾಮ ಲಖನ ಸೀತಾ ಸಹಿತ, ಹೃದಯ ಬಸಹು ಸುರ ಭೂಪ॥


Hanuman Chalisa Lyrics in Kannada PDF & Text Download - Click here


Post a Comment (0)
Previous Post Next Post