The Divine Power of Hanuman Chalisa in Telugu

 'హనుమాన్ చాలీసా' అనామకంగా తెలుగు భాషలో లభ్యం ఉంది। ఇది హిందీ కవి తులసీదాస్ ద్వారా రచించబడిన ఒక ప్రాచీన శ్లోకం కాదు, కానీ హనుమాన్ దేవుని సౌకర్యార్థం రచించబడిన ఒక పారంపరిక పద్య సంపద మరియు అది తెలుగు భాషలో హనుమాన్ భక్తుల మధ్య ప్రసిద్ధి లభ్యం ఉంది.

హనుమాన్ చాలీసా తెలుగులో 40 విశేష పద్యాలు ఉంటాయి, ఈ పద్యాలు హనుమాన్ దేవుని శౌర్యం, భక్తి, మరియు వివిధ ప్రవర్తనల గురించి వివరిస్తాయి. ఈ పాట తెలుగు హనుమాన్ భక్తుల మధ్య చాలా ప్రసిద్ధి లభ్యం ఉంటు


హనుమాన్ చాలీసా పఠించే కోసం కనీసం ఈ నిబంధనలు పాటించండి:

  • మొదటిగా, ఒక శాంత మరియు శుద్ధ ప్రదేశం మరియు సమయం ఎంచుకోండి మరియు మీరు ఇతర వ్యక్తులను అడగాలని ఉంచారు.
  • మీ తరువాత కనీసం శుద్ధమైన కుళంతో కూర్చండి. మీ కూర్చిన ప్రదేశం మీ కుటుంబం నుండి దూరంగా ఉండేలా ప్రయత్నించండి.
  • తర్వాత, మీ చేతులను కనీసం కప్పుకుంటే ఆరతి, ధూపం, దీపం మరియు ఇతర పదార్థాలకు సిద్ధమవుతున్నాయి.
  • మీ జప మాల తో కూర్చుకోండి.
  • మీ హృదయంను ధైర్యంగా భరించండి మరియు శాంతతతో నిలువుగా ఉండండి. 
  • హనుమాన్ చాలీసాను స్వాధీనంగా చదవండి. 
  • మీరు ఇచ్చినట్లు వాటిని శ్రద్ధపూర్వకంగా విని చూడవచ్చు. 
  • చాలీసా పఠన తర్వాత, ఆరతి చేయండి. 
  • మీరు ధూపం, దీపం, పుష్పం మరియు ఇతర పూజా వస్తువులను కూడా చదువుకోవచ్చు. 


మీరు చాలిసా పఠించడం ఎలా చేసుకోవాలో తెలియని సంగతి ఉంటే, మొదటిలో చాలిసా పదాలను శ్రద్ధగా వింటే మరియు నెచ్చిని చేయడానికి ప్రయత్నించేందుకు సాధ్యం అవుతుంది. మీరు చాలిసా పదాలను బాగా అర్థం చేసినప్పుడు, మీరు వేరే అర్థం కలిగిన వాక్యాలను సులభంగా గుర్తుచేయగలరు. చాలిసా పఠనం ముగింపుతో తర్వాత, మీరు శాంతి అనుభవం పొందగలరు.


The Divine Power of Hanuman Chalisa in Telugu


దోహా :

శ్రీగురు చరన సరోజ రజ్, నిజ మను ముకురు సుధారి |
బరను రఘుబర బిమల జసు, జో దాయకు ఫల చారి।।

బుద్ధిహీన తను జానికే, సుమిరౌం పవన-కుమార |
బల బుద్ధి బిద్యా దేహు మోహిం, హరహు కలేస బికార।।


జై హనుమాన్ జ్ఞాన గుణ సాగర |
జై కపీశ తిహుం లోక ఉజాగర ||


రామదూత అతులిత బల ధామా |
అంజని పుత్ర పవనసుత నామా ||


మహాబీర బిక్రమ బజరంగీ |
కుమతి నివార సుమతి కే సంగీ ||


కంచన బరన బిరాజ్ సుబేసా |
కానన కుణ్డల కుంచిత కేసా ||


హాత్ బజ్ర ఔ ధ్వజా బిరాజై |
కాంధే మూంజ జనేఊ సాజై ||


శంకర సువన కేసరీ నందన |
తేజ ప్రతాప మహా జగ బందన ||


విద్యావాన్ గుణీ అతి చాతుర |
రామ కాజ్ కరిబే కో ఆతుర ||


ప్రభు చరిత్ర సునిబే కో రసియా |
రామ లఖన సీతా మన బసియా ||


సూక్ష్మ రూప ధరి సియహిం దిఖావా |
బికట రూప ధరి లంక జరావా ||


భీమ రూప ధరి అసుర సంహారే |
రామచంద్ర కే కాజ్ సంవారే ||


లాయ్ సంజీవన లఖన జియాఏ |
శ్రీ రఘుబీర్ హరషి ఉర లాఏ ||


రఘుపతి కీన్హీ బహుత్ బడాఈ |
తుమ్ మమ ప్రియ భరతహి సమ భాఈ ||


సహస్ర ముఖ శ్రీ పతి కృపా కరవా |
అస కహి శ్రీ పతి కాఁఠ్ లగావా ||


సనకాదిక బ్రహ్మాది మునీసా |
నారద సారద సహిత అహీసా ||


యమ కుబేర దిగపాల జహాంతే |
కవి కోవిద కహి సకేం కహాంతే ||


తుమ్ ఉపకార సుగ్రీవహిం కీన్హా |
రామ మిలాయ రాజ పద దీన్హా ||


దుర్గమ కాజ జగత కే జేతే ।
సుగమ అనుగ్రహ తుమ్హరే తేతే ॥


రామ దుఆరే తుమ రఖవారే ।
హోత న ఆజ్ఞా బిను పైసారే ॥


సబ సుఖ లహై తుమ్హారీ శరణా ।
తుమ రక్షక కాహూ కో డర నా ॥


ఆపన తేజ సమ్హారో ఆపై ।
తీనోం లోక హాంక తే కాంపై ॥


భూత పిశాచ నికట నహి ఆవై ।
మహవీర జబ నామ సునావై ॥


నాసై రోగ హరై సబ పీరా ।
జపత నిరంతర హనుమత వీరా ॥


సంకట సే హనుమాన ఛుడావై ।
మన క్రమ వచన ధ్యాన జో లావై ॥


సబ పర రామ తపస్వీ రాజా ।
తినకే కాజ సకల తుమ సాజా ॥


ఔర మనోరధ జో కోయి లావై ।
తాసు అమిత జీవన ఫల పావై ॥


చారో యుగ ప్రతాప తుమ్హారా ।
హై ప్రసిద్ధ జగత ఉజియారా ॥


సాధు సంత కే తుమ రఖవారే ।
అసుర నికందన రామ దులారే ॥


అష్ఠసిద్ధి నవ నిధి కే దాతా ।
అస వర దీన్హ జానకీ మాతా ॥


రామ రసాయన తుమ్హారే పాసా ।
సదా రహో రఘుపతి కే దాసా ॥


తుమ్హరే భజన రామకో పావై ।
జన్మ జన్మ కే దుఖ బిసరావై ॥


అంత కాల రఘుపతి పురజాయీ ।
జహాం జన్మ హరిభక్త కహాయీ ॥


ఔర దేవతా చిత్త న ధరయీ ।
హనుమత సేయి సర్వ సుఖ కరయీ


సంకట క(హ)టై మిటై సబ పీరా ।
జో సుమిరై హనుమత బల వీరా ॥


జై జై జై హనుమాన గోసాయీ ।
కృపా కరహు గురుదేవ కీ నాయీ ॥


జో శత వార పాఠ కర కోయీ ।
ఛూటహి బంది మహా సుఖ హోయీ ॥


జో యహ పడై హనుమాన చాలీసా ।
హోయ సిద్ధి సాఖీ గౌరీశా ॥


తులసీదాస సదా హరి చేరా ।
కీజై నాథ హృదయ మహ డేరా ॥

దోహా:

పవన తనయ సంకట హరణ,మంగళ మూరతి రూప్ ।
రామ లఖన సీతా సహిత ,హృదయ బసహు సురభూప్ ॥


Hanuman Chalisa Telugu Pdf Download Click Here


Post a Comment (0)
Previous Post Next Post